Event: Academic Organisations » Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) » ADP tečaj za doktorske študente / ADP course for doctoral students, Ljubljana 2015 ADP tečaj za doktorske študente / ADP course for doctoral students, Ljubljana 2015

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

ADP tečaj za doktorske študente 2015 - Ljubljana   

ADP tečaj za doktorske študente / ADP course for doctoral students, Ljubljana 2015

Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti podatki

Cilj tečaja je doktorske študente usposobiti za bodoče kakovostno ravnanje z raziskovalnimi podatki, kar vključuje:

• načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki,
• pravne in etične vidike raziskovanja ter
• predajo podatkov v podatkovno središče in dostope do podatkovnih baz.

Tečaj pokriva kritična področja ravnanja z raziskovalnimi podatki na poti v odprti dostop: priprava načrta za ravnanja z raziskovalnimi podatki, licenciranje podatkov in intelektualna lastnina, metapodatki in opis okoliščin nastanka podatkov (dokumentacija), etični in pravni vidiki deljenja občutljivih ali zaupnih podatkov, anonimizacija raziskovalnih podatkov za potrebe druge rabe, arhiviranje podatkov in dolgoročno skrbništvo, varnost podatkov in hramba.

Dogodek je podprt s strani evropskega projekta Foster. Glavni cilj je doktorskim študentom posredovati znanje s področja ravnanja z raziskovalnimi podatki in jih tako usposobiti za to, kako podatke ponuditi v odprti dostop.

Več o tečaju: ADP tečaj za doktorske študente

Povezave na dogodke ADP na Videolectures.Net:

ADP delavnica za knjižničarje 2014
ADP seminar za raziskovalce 2014


Research data management and open data

The main goal is to provide doctoral students with the knowledge for future quality research data management, which includes:

• Research data management planning,
• Legal and ethical aspects of research and
• Depositing data to data centers and access to datasets.

Topics covered at the training courses address critical areas related to Research Data Management for open data in the Social Sciences: preparing a Research Data Management (RDM) plan, licensing data and intellectual property, metadata and contextual description (documentation), ethical and legal aspects of sharing sensitive or confidential data, anonymizing research data for reuse, data archiving and long-term preservation, and data security and storage.

Event is supported by EU project FOSTER. The main purpose is to introduce doctoral students to data management and provide them with knowledge about data sharing.

Read more: ADP course for doctoral students

Links to the ADP events on Videolectures.Net:

ADP workshop for librarians 2014
ADP seminar for researchers 2014

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: