Project: Academic Organisations » Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) Arhiv družboslovnih podatkov (ADP)

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

ADP tečaj za doktorske študente / ADP course for doctoral students, Ljubljana 2015

ADP tečaj za doktorske študente / ADP course for doctoral students, Ljubljana 2015

Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti podatki Cilj tečaja je doktorske študente usposobiti za bodoče kakovostno ravnanje z raziskovalnimi podatki, ...

ADP seminar za raziskovalce / ADP seminar for researchers, Ljubljana 2014

ADP seminar za raziskovalce / ADP seminar for researchers, Ljubljana 2014

Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priprava, izročitev, spravilo Na seminarju so se raziskovalci imeli priložnost spoznati z v mednarodnem ...

ADP delavnica za knjižničarje / ADP workshop for librarians, Ljubljana 2014

ADP delavnica za knjižničarje / ADP workshop for librarians, Ljubljana 2014

Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev Na delavnici smo predstavnike znanstvenih knjižnic seznanili z osnovnim razumevanjem ...

 

Arhiv družboslovnih podatkov (ADP)

FOSTER-220.png
cessda-220.png

Osrednji slovenski Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) je bil ustanovljen leta 1997 kot organizacijska enota v okviru Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, z nalogami, da pridobiva pomembne podatkovne vire s širokega nabora družboslovnih disciplin, zanimive za slovenske družboslovce, jih shranjuje in varuje pred uničenjem in namenja nadaljnji uporabi za znanstvene, izobraževalne in druge namene. Sredstva za svoje delovanje je, v letih 1997 do 2003, prejemal od MZT (MŠZŠ) kot specializiran informacijski center za področje družboslovja. Od leta 2004 sredstva za delovanje zagotavlja MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani". O svojem delu poroča Svetu ADP, ki ga sestavljajo ugledni družboslovci, ter ARRS.

Od leta 1998 smo člani evropskega združenja družboslovnih arhivov – CESSDA. Organizacija temelji na medsebojni strokovni in organizacijski podpori, pri katere ozadju je dejavnost storitev dostopa do podatkov uporabnikom iz cele Evrope. Podatkovna gradiva pri nas so shranjena in dokumentirana tako, da ustrezajo mednarodnemu metapodatkovnemu standardu DDI (Data documentation iniciative). Vsi zapisi so v slovenskem in angleškem jeziku. Zaradi uporabe DDI standarda so naši zapisi vključeni tudi v katalog vseh katalogov CESSDA. Na svetovnem nivoju je ustreznica temu IFDO.

Smo člani ICPSR pod promocijskimi pogoji (brezplačno), kar bi radi uporabnikom predstavili kot posebno ugodnost.

Sodelujemo v regionalnih okvirih (npr. The East European Data Archive Network - EDAN), najpomembnejši okvir sodelovanja pa je trenutno naše partnerstvo v projektu z naslovom CESSDA PPP za prvo fazo infrastrukturnih projektov za 7. OP v okviru ESFRI-ja.

Naloge Arhiva družboslovnih podatkov

ADP hrani zbirko podatkov, zanimivih za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, ob tem še posebej podatki skozi čas in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Ciljni uporabniki so domači in tuji raziskovalci, učitelji in študentje, ki so podatkovno in statistično pismeni za samostojno ravnanje z gradivi. Sem sodi sposobnost samostojnega iskanja podatkov za določen problem, presoje uporabnosti podatkov na podlagi opisov, ki jih nudimo o nastanku raziskave, metodologiji zbiranja in podrobni vsebini posameznih spremenljivk, sposobnost samostojne analize in razlage rezultatov ter oblikovanja zaključkov.

Običajni nameni uporabe so pisanje seminarskih nalog in znanstvenih poročil za objavo ter uporaba podatkov kot dopolnilo pri predavanjih in praktičnih vajah s študenti - v posameznih primerih so na voljo prilagojeni moduli za poučevanje. Ponujamo tudi, s podatki povezana gradiva, ki so uporabna pri zasnovi nove raziskave (npr. izvorni vprašalniki in zbirke indikatorjev) ali pri oblikovanju teoretičnih izhodišč za interpretacijo podatkov (npr. naslovi publikacij, narejenih z izhodiščem v posameznem podatkovnem viru).

Uporabnikom ponujamo možnost iskanja in brskanja po vsebinah opisov raziskav in spremenljivk. Ponujamo sprotno analitično pregledovanje po podatkih, vključno z izdelavo tabel, slik in rezultatov za poročilo. Zahtevni uporabniki si bodo podatke sneli na svoj računalnik za obdelave s svojim priljubljenim statističnim paketom. Diplomska, magistrska dela in doktorske disertacije, ki kot vire uporabljajo raziskave ADP-ja, kandidirajo za nagrado Klinarjevega sklada.

Podatke in sorodna gradiva, ki jih pri nas ne najdete, boste morda našli pri kakšni naši partnerski ustanovi doma ali v tujini. Posebej pomembni sta evropska CESSDA in ameriški ICPSR.

Dajalcem podatkov ponujamo navodila in obrazce za pripravo in oddajanje podatkov v arhiv. Sprejemamo podatke, ki dosegajo osnovna merila kakovosti in vsebinske zanimivosti za nadaljnje analize. Izročeni podatki štejejo kot znanstvena objava po merilih ARRS (Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Priloga 2, točka 2.H.).