Praktični del: izoblikovanje obrazca ''Privolitev za sodelovanje v raziskavi''

author: Irena Vipavc Brvar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
published: Jan. 30, 2015,   recorded: January 2015,   views: 1408
Categories

Slides

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Delicious Bibliography

Description

V prispevku je predstavljena ideja »osveščenega pristanka«, ki zahteva ustrezno informiranje proučevane populacije in njihov pristanek k sodelovanju v raziskavi. Pomembno je, da se »pristanek« načrtuje vnaprej, skladno s tem, kdo bo med samo raziskavo in tudi kasneje dostopal do podatkov in/ali jih uporabljal. V prispevku so kot posebna kategorija predstavljeni »osebni podatki«. Udeleženci seminarja pa se seznanijo tudi z nekaterimi drugimi dokumenti, ki so pomembni za dolgoročno hranjenje in dostop do raziskovalnih podatkov.


The session is about »informed consent« which requires providing adequate information to the studied population and their consent to participate in the research. It is important to plan the consent in advance having in mind who will have access to and use data throughout and after the end of the research. “Personal data” are presented as a special category. The participants also get acquainted with other documentation which is important for long term preservation and access to research data.

See Also:

Download slides icon Download slides: adpseminar2014_brvar_prakticnidel_01.pdf (424.3 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: